Monday, May 18, 2009

VýS$yìl´ësìæ Ððl…rMýS ^èlË…

™ðlË$VýS$ Ýëíßæ™èlÅ…Oò³ ^ðlÆý‡VýS° Ð]l¬{§ýlÐólíܯ]l VýS$yìl´ësìæ Ððl…rMýS ^èlË… fĶæ$…† ¯ólyýl$. D çÜ…§ýlÆý‡Â…V> B Ð]l$à Æý‡^èlƇ¬™èlMýS$ "Ýë„ìS' sîæÒ Ñ¯]l*™èl²OÐðl$¯]l ȆÌZ °Ðéâ¶æ$ËǵÝù¢…¨. ^èlË… MýS£é¯éƇ¬MýSË §éÓÆ> BĶæ$¯]l {õ³Ð]l$™èl™éÓ°² ç³ÍMìS…^ól {ç³Ä¶æ$™èl²… ^ólÝù¢…¨. D M>Æý‡Å{MýSÐ]l$… ÝùÐ]l$ÐéÆý‡… ÝëĶæ$…{™èl… BÆý‡$¯]l²Æý‡MýS$ {ç³ÝëÆý‡Ð]l$Ð]l#™èl$…¨

0 comments:

  © Blogger template Blogger Theme by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP